Oiseaux-balades

Oiseaux-balades

Antriade, Bécardes, Tityres


Tityre gris (Tityra cayana)

Tityre masqué (Tityra semifasciata)