Oiseaux-balades

Oiseaux-balades

Polioptilidés 3


Gobemoucheron gris-bleu (Polioptila caerulea)

Gobemoucheron tropical (Polioptila plumbea)

Microbate à collier (Microbates collaris)